طنز چریکو

نکته های چرکو 8

خوانندگان جان سلام 

 

تصویر زیر را نگاه ، آنگاه در ذهن خود خیال ، پس نوشته های زیر را دنبال و ... کمی فکر! 

  

 

 

- خودش را به خواب زده تا تلفن همراهش را جواب ندهد! 

- جیب خالی پز عالی! 

- آرامش بدون بالش! 

- ارزش تلفن همراه بیشتر از زندگی خود! 

- انسان به تکنولوژی احترام می گذارد! 

- همراه عزیزم راحت بخواب من به فقرم رازیم! 

- پول برای زندگی یا زندگی برای پول!؟ 

- زندگی فدای ارتباطات! 

- تلفن همراه مهم است یا آرامش! 

- آسایش گرفته شده در قبال استفاده نادرست از تکنولوژی! 

- بجای اینکه وسیله در خدمت ما باشد ما در خدمت وسیله هستیم! 

 

نتیجه گیری چرکو : 

انسان در عصر ارتباطات بسیار تنهاست! 

تنها تر از تنهایی ، داریم اما خبر از حال یکدیگر نداریم ، هستیم اما از وجود دیگران غافل هستیم ، می شویم اما با خویشتن و خویشان خود دوست نمی شویم!