طنز چریکو

نکته های چرکو ۲

خوانندگان جان سلام  

دگر بار چرکو یکی از دیدگاههای ناب خود را پیش روی شما قرار می دهد.

 

فمینیسم ازدیدگاه چرکو  

 

 

چرکو عمیقاً معتقد به تساوی حقوق زن و مرد است و مدیریت کلان نسوان را بر رفع مشکلات امور جاریه عامه مردم بلاد کبیر هلیله باور دارد.  

چرکو زنان جدید بلاد کبیر هلیله راکمتر از آن شیرزنهای سابق بیشهر نمی داند .

 

پیشنهاد چرکو :

بعد از سی و اندی سال برای یکبار که شده - فقط برای زمانی محدود - همه مردان بخوابند و در بیداری خود را به خواب بزنند ، نمایندگانی از نسوان محترمه بلاد کبیر هلیله را  با لیستی بلند از خواسته های بر زمین مانده مردمان این دیار کهن ، راهی دیوان دولتمردان کنند ،  

آنگاه در صورت عدم توفیق سرکاران علیه ، سه نامه ، یکی مبنی بر ماندن در تصرفات عدوانی بلاد کبیر هلیله ، دومی مبنی بررفتن از تصرفات عدوانی بلاد کبیر هلیله و دیگری مبنی بر معلق ماندن در بلاد کبیر هلیله به رای همین نسوان بلاد کبیر هلیله گذارند .

و نظاره کنند نتیجه حاصل از آن را !!!

 

شاید چرکو از زیر خروارها خروک پنبه سلامت به در آید.