طنز چریکو

خارج از شرح

خوانندگان جان سلام 

 

آب نشان زندگی است ، برای ریستن بهتر پنبه ، آب را بر روی چرکو ریختم تا از پنبه و پنبه دانه تمیز شود ، از آن هنگام به بعد صدای چرِک چرِک آن چریک چریک می دهد ، پس با خود گفتم بدرودم را با درودی به سرزمینم - بلاد کبیر هلیله – آغاز کنم : 

 

درود  بر حـــاجی و  آن بــازیــارش

                                   چو نکـــتار  آورد هـــنگام جشنش

درود بر خشخشوک شصت ساله

                                   تو هـــم نازم بکــــش با صد افاده

درود بر نرســی و  اسم قشنگش

                                   که مـــن را  او  زبان آورد به لاگش

درود بر آنکه دائم غـرق غصه ست

                                   ز پول پارک بیشهر اشک ریز است

درود بر  مـــــرد  بحـــــران  محــله

                                   کــــه گــوید  مردمان  گردند پـرنده

درود  بر  آنکه  چون  گـــل را ببوید

                                   فــــراوان  قصــــه  از مـادر بگـــوید

درود بر کی مو چون صهیون گرفته

                                  ســـــرش را بر زمین سخت کوفته

درود  بر  آنـکــه دارد ، مـای محـله

                                  مجـــــاهد کـــرده او را رنـده رنــده

درود بر  ســـــرزمین  مـــن عزیزم

                                 هلیلـه همچنان هسـت سرزمینم

درود بر امپراطـــــوری کــه یک روز

                                 نصیحت کــرد من را او به صــد زور

درود  بر  دف زن  بیشـــــهر آبـــاد

                                 برقصان  دمب گـــاو  حــاجی  آباد

درود بر دوچـــه از آلمــــان شرقی

                                 ببر  روس  از  کــــنار غــول  غربی

درود بر هر که نامش نیست اینجا

                                 دلاشان شاد و خندان باد هر جــا

....

پس دگر بار مرا "چریکو" بنامید ، لینکهای خود را به نام آن مزین کنید تا در هیاهوی صداهای دنیا ، صدای چریک چریک چرکو و چرخ چهاب ابا و اجداد خود را به یاد همگان آوریم.