طنز چریکو

نکته های چرکو ۱7

* حقایق مهیج *

 

خوانندگان جان سلام 

 

دیشب با خود گفتم بروم خانه "بازیار"! چند روزی بود که از حال و احوالش غافل بودم.

رفتم آنجا ، بیچاره تازه از سر حاصل آمده بود و داشت با "دی بازیار" کل کل می کرد.

  

ای روزگار! 

 

بازیار که نه حساب خوانده بود و نه کتاب می دانست ، در بدر مانده بود که این 1030 تا 200 میلیون تومان را چطوری برای مادرش توضیح دهد! 

 

سیش گفتوم :  

 

هی "بازیار"! ، سی کو! ، هر کی ازت پرسید ایطوری بگو : 

 

اولندش ؛ این همه پول یعنی : (206) میلیارد تومان! 

 

دومندش ؛ این همه پول یعنی : بیش از (188) میلیون دلار!

 

سومندش ؛ این همه پول یعنی : پول یک ماه یارانه نقدی ( 4204081) چهار میلیون و دویست و چهار هزار و هشتاد و یک نفر

 

چهارمندش ؛ این همه پول یعنی : ارزش (5619) پنج هزار و ششصد و نوزده کیلو گرم طلا

 

پنجمندش ؛ این همه پول یعنی : فروش تعداد (574136) پانصد و هفتاد و چهار هزار و صد و سی و شش ، سکه تمام بهار آزادی با طرح جدید!

 

ششمندش ؛ این همه پول یعنی : روی هم گذاشتن چهار میلیون و صد و بیست هزار اسکناس 50 هزار تومانی و ایجاد ارتفاعی به اندازه 11 برابر برج میلاد!

 

هفتمندش ؛ این همه پول یعنی : خرید و فروش (25750) بیست و پنج هزار و هفتصد و پنجاه خودرو "پراید" صفر کیلومتر !

 

هشتمندش ؛ این همه پول یعنی : فروش (2139000) دو میلیون و صد و سی و نه هزار بشکه نفت خام!

 

نهمندش ؛ این همه پول یعنی : 2 هزارم درصد بودجه عمومی کشور و 2 صدم درصد بودجه شرکتهای دولتی کشور در سال 88 !

 

دهمندش ؛ این همه پول یعنی : شاید قیمت 1030 واحد منزل مسکونی در شبه جزیره بلاد کبیر هلیله ، منهای ارزش زمین های بایر و غیر بایر موجود در شبه جزیره بلاد کبیر هلیله و در ثانی منهای ارزش مستغلات واقع در شبه جزیره بلاد کبیر هلیله و ثالثاً منهای ارزش اماکن عمومی چون مدارس و مساجد واقع در شبه جزیره بلاد کبیر هلیله و رابعاً منهای ...