طنز چریکو

نکته های چرکو ۱۶

                                    * ننه جون *

 

خوانندگان جان سلام  

 

امان از این تلفن های بیسیم! و بگی نگی پیغام گیرهای مدرن نصب شده بر روی آنها!

و بدا به روزی که ، همسایه نیز تلفن "وایرلس" داشته باشد!

و گهگاهی و ناخود آگاه بجای اینکه تلفن بیسیمی خانه همسایه زنگ بخورد ، تلفن بیچاره ما صدایش درآید! و به جای اینکه پیغامگیرش خاموش بماند ، گفته های همسایه با مادرش را ضبط کند!

................................ 

 

الو!

هلو!

سلام ننه!

علیک سلام جان ننه! خیلی وقته نیومدی ولات ، دلم برات یه ذره شده!

خوب : 

از هلیله چه خبر ؟ برام سخن گو ، ننه جون؟!

بیا الان گپ بزن ، فدات بشم من ، ننه جون! 

 

صبح میرم مغازه جون ، عصری کنار نونوایی

قیمت خونتون چنده؟ پرس و جو کن ، ننه جون! 

 

رو ی کاغذای استانداری که می خوان بدن

صد و چند میلیونی قیمت بنویس ، ای ننه جون! 

 

بیا اصلا تو بگو ، من نمی خوام ، مال خوتون

وقتی دیدی که یهو ، عروس شدی! وای ننه جون!

 

حالا خواستی که بری ، این که خیانت نباشه

هر که گیر به تو  داد ، رفع و رجو کن ، ننه جون!

 

عصبانی نشی مادر! ،جلسه نگیر تو مادر!

جلو بستگان بده ، آبرو حفظ کن ، ننه جون!

 

اگه هم جلسه رفتی ، قرص ید ببر ، فدات شم

الکی گیر بده مجری ، ترک بکن اونجا ، ننه جون!

 

بگو من نمی رم اصلا ، سرطان خون ، کیلو چند؟

غناهشت نباشد اصلا ، حتمنی بگو ، ننه جون!

 

آبرو داری بکـــــــــــــــن ،  تهمت و افترا بزن

بچلون مغزشو نو ، سر و صدا کن ، ننه جون!

 

کارشناسا ، اگــــــــه روی حرف تو ، حرفی زدن

چوب جاروتو ، توی حلقشون فرو کن ، ننه جون!

 

چادر گُل گُلی سرکن، صندل رنگیتو پات کن

گلای چادرتو "گریت هلیله" تو بکن ،ننه جون!

 

البته جون بچت ، محرمانه فکری برا رفتن بکن

دسی دسی خودتو فدای اونجا نکنی ، ننه جون!

 

بحثه روزه دیگــــــه ، میگذره ، بی صبری نکن

به دروغ و افترا ، چند روزی  خو کن ، ننه جون!