طنز چریکو

اطلاعیه

خوانندگان جان سلام 

 

 

 شرحی بر لینک " ولات" دل ملال!

.

نمی دانم که چه هستی و که هستی!؟

ولی می دانم که یا از طایفه خلایق لایق هستی و یا از گروه جانیان جانی!

لیک بگویم مدتی قبل در نظرهای غولکان با نامی مستعار گفته بودی در صفوف خبازی این بلاد کبیر نسوان فقط پچ پچ می کنند و ظهور غولکان را خطای دید من انگاشتی!

ولی غافل از گذر زمان که پچ پچک بر شما مستولی گشته و نماد غولکان در روح تو افتاده تا نام مرا به فردی بزرگوار منتسب کنی چه اینکه نه او من هستم و نه من او هستم!

دست از این کارها بردار که صلاح دنیا و آخرت همه ما در صداقت گفتار و کرامت کردار است چه اینکه قدما گفته اند :

انسانهای بزرگوار دیگران را تمسخر نمی کنند چرا که در غیر اینصورت دست روزگار افرادی را برای تمسخر آنها قرار می دهد.