طنز چریکو

طنز شما ۱

خوانندگان جان سلام  

 

           عید سعید غدیر خم بر شما مبارک باد  

 

طنز ارسال شده توسط انجمن :

 

                      چرکو عجب کاریت دس خت دا

بچاپان شعر من را اولین سطر 


                                     که تا بیشهر گردد شیشه عطر
 

به شرطی که تلگدونی نباشــه 
                                     زنی زنبیــل اشغــالی نپاشــــه
 

دم دریه نباشه چــــول و چپــــل 

                                      

                                     کلنگی هیچ درختی هم نبو خل
 

تو کیچــــه کهریا پشکــــل نریزن
                                      

                                    پچیکـــا دیگــــه خار و خل نریزن
 

تو ایسگاه مجلس و محفل نگیرن
                                      

                                    گوجیــکا ول کنن بلبـــــل بگیرن
 

سر کیچه ول و ویلون نویســـن
                                     

                                    شـــووا بیدار ، روزا کـم بخوسن
 

دکونا کـمتر آرن جنس بنجـــــل
                                    

                                    به جـــای سیزن نیارن خــار بابل
 

دیگه چرکـــــو تیاتری در نیاره
                                   

                                    تو بالیز کســـــی پرپی نکــــاره
 

دیگه هی انجمن روضه نخونه
                                  

                                    تو گـــوش ما ارجیف کــم چپونه 

 

دیگه والله... 

 دیگه بلله