طنز چریکو

نکته های چرکو ۴

خوانندگان جان سلام 

به نقل از سایت خبری تحلیلی فیک فیکو :   

 

حضور حاج حبیب کاشانی و علی دایی برای تحول  

در فوتبال  بلاد کبیر هلیله قطعی شد!

 

و اما پیش بینی چرکو :  

  

------ هفته اول  ------

 ------ هفته دوم  ------

 

 

 

   ------ هفته سوم  ------ 

 

 

   

   ------ هفته چهارم  ------